ตกลง
เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะการลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ที่ นร 1006/ว16 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 52
22 มิ.ย. 2552
407
306