ตกลง
ว8/2552 : การย้าย โอน เลื่อน หรือบรรจุกลับข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
30 ต.ค. 2560
1,103
981