ตกลง
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการแต่งตั้งโดยวิธีการย้าย การโอน ให้ดำรงตำแหน่งระดับ ชพ. และอำนวยการ ระดับต้น
30 ต.ค. 2560
886
1,557