ตกลง
ประกาศ สรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาเอกชนให้บริการงานตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลศูนย์เกษตร และควบคุมการให้บริการระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องศูนย์ข้อมูลเกษตร ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
24 ธ.ค. 2561
315
334