ตกลง
คำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
25 มี.ค. 2562
618
627