ตกลง
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินโดยวิธีสัมภาษณ์ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
27 มี.ค. 2562
1,958
2,266