ตกลง
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล และนายประสงค์ ประไพตระกูล)
23 เม.ย. 2562
978
819