ตกลง
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (แจ้งเวียนข้าราชการในสังกัด สป.กษ.))
27 พ.ค. 2562
946
947