ตกลง
ประกาศ สป.กษ. เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 (ประเภทวิชาการ , ทั่วไป)
11 มิ.ย. 2562
969
633