ตกลง
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1321-1322/2562 ลว. 17 มิ.ย.62 เรื่อง เลื่อน-ย้ายข้าราชการ กรมปศุสัตว์
18 มิ.ย. 2562
893
782