ตกลง
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1324-1325/2562 ลว. 17 มิ.ย.62 เรื่อง เลื่อน - ย้ายข้าราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร
18 มิ.ย. 2562
970
859