ตกลง
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1326/2562 ลว. 17 มิ.ย.62 เรื่อง ย้ายข้าราชการ กรมวิชาการเกษตร
18 มิ.ย. 2562
891
670