ตกลง
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (จำนวน 7 ราย)
6 ก.ย. 2562
1,782
1,971