ตกลง
แบบฟอร์มการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
3 ก.ย. 2562
359
320