ตกลง
ประกาศคณะกรรมมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง(เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร)
3 ก.ย. 2562
317
354