ตกลง
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของ สป.กษ. ตามแนวทาง HR Scorecard พ.ศ. 2562-2565 และแผนปฏิบัติการ Action Plan พ.ศ. 2562
3 ก.ย. 2562
483
885