รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
14 ก.ค. 2564
306
229
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ตกลง