สวัสดิการ สป.กษ. พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19 สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการอาคารเลียบคลองบางเขน ส่วนที่่ 2
16 ก.ค. 2564
193
0
สวัสดิการสป.กษ.พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกัน
สวัสดิการ สป.กษ. พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19 สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการอาคารเลียบคลองบางเขน ส่วนที่่ 2
ตกลง