สวัสดิการ สป.กษ. ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โครงการอาคารเลียบคลองบางเขน ส่วนที่ 2
4 ส.ค. 2564
241
0
สวัสดิการสป.กษ.ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาด
สวัสดิการ สป.กษ. ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โครงการอาคารเลียบคลองบางเขน ส่วนที่ 2
ตกลง