รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564
13 ส.ค. 2564
482
424
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ตกลง