กิจกรรม CoP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองการเจ้าหน้าที่
16 ส.ค. 2564
556
0
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
กิจกรรม CoP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองการเจ้าหน้าที่
กิจกรรม CoP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองการเจ้าหน้าที่

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ตกลง