แจ้งเวียนการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง(สำนักกฎหมาย-กรมปศุสัตว์)
18 ส.ค. 2564
428
382
ตกลง