ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง-แจ้งข้าราชการในสังกัด สป.กษ.
6 ก.ย. 2564
765
0
ตกลง