ทัศนคติ แนวคิดของ "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564"
3 ก.ย. 2564
352
0
ทัศนคติแนวคิดของผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
ทัศนคติ แนวคิดของ "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564"

กิจกรรม "โหวตผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร" ตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการโหวตกิจกรรม “โหวตผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่

   - ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประเภทบริหาร ได้แก่ นายทองเปลว  กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   - ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประเภทอำนวยการ ได้แก่ นายครองศักดิ์  สงรักษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

 

 

ตกลง