เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ต.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ต.นักวิชาการเงินและบัญชี ต.นักวิชาการเผยแพร่ ต. เจ้าพนักงานธุรการ ต.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ต.เจ้าพนักงานพัสดุ
12 ต.ค. 2566
852
936
ตกลง