ตกลง
ลูกจ้างประจำ
HR
  • RESET
    1. จาก 2
แสดงข้อมูล 24/39 รายการ
  • กฏ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  • การบรรจุและแต่งตั้ง
  • ระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำฯ
  • การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  • การเลื่อนค่าจ้าง
  • เครื่องแบบลูกจ้างประจำ