ตกลง
ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเห็นอย่างไรภายใต้การบังคับใช้ของพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2561
18 เม.ย. 2562
204
185