ตกลง
วันที่ ๒๐ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดร.สมิท ธรรมเชื้อ เดินทางไปราชการที่ประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ
28 ก.พ. 2562
214
0
วันที่๒๐-๒๓กุมภาพันธ์๒๕๖๒ดร.สมิทธรรมเชื้อ
วันที่ ๒๐ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดร.สมิท ธรรมเชื้อ เดินทางไปราชการที่ประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับรัฐมนตรีสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (Ministerial Committee Meeting of the International Tripartite Rubber Council) ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (Joint Meeting between International Tripartite Rubber Council (ITRC) and The Board of Directors (BODS) of International Rubber Consortium Limited (IRCO)) ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล กรุงเทพมหานคร

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image