ตกลง
ว่าที่ ร.ต.ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงศ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 ลงพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
20 มี.ค. 2563
65
60
ว่าที่ร.ต.ดร.กฤษณพงศ์ศรีพงศ์พันธุ์กุล
ว่าที่ ร.ต.ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงศ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 ลงพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

ว่าที่ ร.ต.ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงศ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 ลงพื้นที่จุดที่ 2 ลงพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image