ตกลง
ว่าที่ ร.ต.ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงศ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 ลงพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
20 มี.ค. 2563
48
0
ว่าที่ร.ต.ดร.กฤษณพงศ์ศรีพงศ์พันธุ์กุล
ว่าที่ ร.ต.ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงศ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 ลงพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

ว่าที่ ร.ต.ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงศ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 ลงพื้นที่จุดที่ 3 ลงพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (ฝรั่ง) ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

MOAC Image
MOAC Image