ตกลง
สอบราคาจัดซื้อปัจจัยการผลิตกิจกรรมการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อสู่เกษตรกร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2560
11 พ.ค. 2560
140
120
สอบราคาจัดซื้อปัจจัยการผลิตกิจกรรมการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อสู่เกษตรกร
สอบราคาจัดซื้อปัจจัยการผลิตกิจกรรมการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อสู่เกษตรกร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2560

เรื่อง สอบราคาจัดซื้อปัจจัยการผลิตกิจกรรมการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อสู่เกษตรกร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2560

 

 

กลุ่มสารสนเทศการเกษตร

 

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น