ขอนแก่น พิธีมอบป้ายโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q(Q Restaurant)
30 ม.ค. 2561
3,820
0
ขอนแก่นพิธีมอบป้ายโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า
ขอนแก่น พิธีมอบป้ายโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q(Q Restaurant)

ขอนแก่น พิธีมอบป้ายโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q(Q Restaurant) พิธีมอบป้ายโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ขอนแก่น ดร.พัฒนา นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น นำผู้ประกอบการร้านค้า รับมอบป้ายโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) จาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ความเป็นมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ผลักดันให้มีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยส่งเสริมการผลิตตั้งแต่ฟาร์มให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามระบบการผลิตเกษตรที่ดีและเหมาะสมหรือที่รู้จักกันในชื่อ GAP ซึ่งจะมีการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง เหมาะสม และจำกัดตามหลักวิชาการ โดยมีการให้สัญลักษณ์ Q เพื่อรับรองมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย สำหรับที่ผ่านมามีการวางจำหน่ายสินค้า Q ในแหล่งจำหน่ายต่างๆ เช่น ตลาดขายส่ง หรือโมเดิร์นเทรด และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการมอบป้าย Q แหล่งจำหน่ายสินค้า Q ไปแล้ว นอกจากนี้ ร้านอาหารยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางจำหน่ายสินค้า Q เพื่อเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารภายในร้านและเพื่อให้ผู้บริโภคจำนวนมากที่มากที่อาจไม่มั่นใจว่าร้านอาหารที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักว่ามีรสชาติอร่อยนั้น มีร้านใดบ้างที่ใช้วัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค วัตถุประสงค์ - เพื่อประชาสัมพันธ์ร้านอาหารที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของจังหวัดที่ใช้วัตถุดิบจากสินค้า Q ที่มีความปลอดภัยตามระบบการผลิต GAP - เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตที่รับรองตนเองว่าผลผลิตปลอดภัยเข้าสู่ร้านอาหาร และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคมากขึ้น - เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่มีความปลอดภัย และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยมากขึ้น เป้าหมายดำเนินงาน ปี 2558-2560 จังหวัดขอนแก่นมีร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 29 ร้าน แนวทางการดำเนินงาน - การตรวจรับรองจะเน้นวัตถุดิบหลัก (ไม่ต้องครบทุกชนิด) โดยวัตถุดิบที่ผ่านการรับรองนั้นอย่างน้อยร้อยละ 70 ของปริมาณวัตถุดิบชนิดนั้นๆ - มอบป้ายสัญลักษณ์ “ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q” โดยในป้ายจะระบุชนิดวัตถุดิบที่ให้การรับรอง - ระยะเวลาในการรับรอง 3 ปี - มกอช. จะจัดทำเว็บไซต์และคู่มือแนะนำร้านอาหารในโครงการเพื่อเผยแพร่แก่ประชาชน - มีการตรวจติดตามเพื่อสร้างความมั่นใจว่าร้านอาหารยังคงใช้วัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ - ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพอาหารที่บริโภคจากร้านอาหารของโครงการ - ร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย สามารถใช้เป็นจุดขายของร้านได้ - เกษตรที่ผลิตสินค้ามีมาตรฐาน มีช่องทางจำหน่ายสินค้ามากขึ้น

ตกลง