ตกลง
ว่าที่ ร.ต.ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 12 เป็นประธานการประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1
18 มี.ค. 2563
69
0
ว่าที่ร.ต.ดร.กฤษณพงศ์ศรีพงษ์พันธุ์กุล
ว่าที่ ร.ต.ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 12 เป็นประธานการประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1

การประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รอบที่ 1