ตกลง
การมอบประกาศยกย่อง ชมเชย แก่KM Team ประจำปี 2553
11 ก.พ. 2560
434
0
แหล่งที่มา : กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
การมอบประกาศยกย่อง ชมเชย แก่KM Team ประจำปี 2553
การมอบประกาศยกย่อง ชมเชย แก่KM Team ประจำปี 2553
ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ สป.กษ. (นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ สป.กษ. ครั้งที่ 3/2553 และมอบประกาศเกียรติคุณยกย่อง ชมเชยแก่คณะทำงานจัดการความรู้ของหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. ประจำปี 2553
กนท.
กนท.
สกม.
สกม.
ศทส.
ศทส.
KM QR Code
KM QR Code
MOAC Image
MOAC Image
กองคลัง
กองคลัง
สำนักการเกษตรต่างประเทศ
สำนักการเกษตรต่างประเทศ
กกส.
กกส.
สตร.
สตร.
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image