ตกลง
ภาพกิจกรรม CoP เรื่อง "ระเบียบวิธีวิจัย" (เมื่อ 16.2.55)
20 ก.พ. 2555
304
711
แหล่งที่มา : กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
ภาพกิจกรรม CoP เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัย (เมื่อ 16.2.55)
ภาพกิจกรรม CoP เรื่อง "ระเบียบวิธีวิจัย" (เมื่อ 16.2.55)
การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ระเบียบวิธีวิจัย" ภายใต้กิจกรรมชุมชนแห่งการเีรียนรู้ (CoP) ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image