ตกลง
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
30 มี.ค. 2558
313
122

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ไปยังสถาบันเกษตราธิการครบ 3 ช่วง

รอบ 6 เดือน(ภายใน 6 เม.ย. 58)
รอบ 9 เดือน (ภายใน 6 ก.ค. 58)
รอบ 12 เดือน (ภายใน 30 ก.ย. 58)