ตกลง
กระบวนงาน การวิเคราะห์ กลั่นกรอง สรุปประเด็น และเสนอความเห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
9 ต.ค. 2562
62
49