ตกลง
CoP 2/2559 : แนวทางการตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
25 มี.ค. 2559
302
501
CoP2/2559:แนวทางการตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
CoP 2/2559 : แนวทางการตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ COP ครั้งที่ 2/2559

สำนักตรวจสอบภายใน เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

วันที่ 25 มีนาคม 2559 (09.30 น.)

MOAC Image