ตกลง
องค์ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ สำนักตรวจสอบภายใน 2555
27 ก.ค. 2555
172
388

องค์ความรู้ ของสำนักตรวจสอบภายใน สป.กษ. ประจำปี 2555

1. ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานหลังจาก พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗-๘ มีผลบังคับใช้

2. การประชุมเปิดตรวจและการเตรียมความพร้อม ...สำคัญไฉน