ตกลง
กิจกรรม CoP เรื่อง แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดและการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ
17 พ.ค. 2562
98
1,174
แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม และการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ