ตกลง
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สป.กษ. ครั้งที่ 1/2557
31 มี.ค. 2557
288
189

ด้วยประธานคณะทำงานจัดการความรู้ สป.กษ. กำหนดให้มีการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2557 ในวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม1ชั้น 2 สำนักชลประทานที่ 11 ปากเกร็ด จ.นนทบุรีเพื่อชี้แจงการจัดทำแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จึงขอเชิญผู้แทนซึ่งเป็นคณะทำงานจัดการความรู้ของหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุม