ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 14 มิถุนายน 2565
ชลธิชา แก้วประดิษฐ - เจ้าหน้าที่พัสดุ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
เลขที่โครงการ   
ชื่อโครงการ   
รหัสหน่วยงาน   
ชื่อหน่วยงาน   
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร   
ชื่อผู้เสนอราคา   
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง   
วันที่ทำสัญญา    ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(ววดดปปปป)
จำนวนเงิน   
เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP   
 หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง สีม่วง หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการค้าร่วม (Consortium)
 
        
   กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง (กจร.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ต่อ 6704 4647 4958 6978 6979 FPRO0240