ตกลง
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
31 ต.ค. 2560
1,084
643
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

ตามที่กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรได้รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ไปแล้วนั้น ปรากฏว่ายังมีผู้สมัครจำนวนน้อย จึงขอประกาศขยายระยะเวลาการสมัครไปจนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่  14 พฤศจิกายน 2560