ตกลง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
14 พ.ย. 2560
626
645
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด เวลา และสถานที่สอบ พร้อมทั้งระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด เวลา และสถานที่สอบ พร้อมทั้งระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จะแจ้งวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และทาง www.opsmoac.go.th/fund

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประมวลความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะรายใด หากปรากฏภายหลังว่ามีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประมวลความรู้ทักษะ และสมรรถนะรายนั้น จะเป็นผู้สอบวัดความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะได้ ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร