ตกลง
วันที่ 5 เมษายน 2562นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผตร.กษ. พร้อมทั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ติดตามโครงการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
5 เม.ย. 2562
331
0
วันที่ 5 เมษายน 2562 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผตร.กษ. พร้อมทั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ติดตามโครงการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่5เมษายน2562นายสุดสาครภัทรกุลนิษฐ์
วันที่ 5 เมษายน 2562นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผตร.กษ. พร้อมทั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ติดตามโครงการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 5 เมษายน 2562

             นางสาวสุรุ่งลักษณ์  เมฆะอำนวยชัย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 เป็นประธานการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 ในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์ ผตร.กษ. พร้อมทั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ติดตามโครงการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้

             1. พบผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (นายวันชัย  คงเกษม) เพื่อหารือเรื่อง การตรวจราชการแบบบูรณาการ, การป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดร้อยเอ็ด

             2. ประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการ จำนวน 2 โครงการ  ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 5 ดังนี้

                            2.1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ในจังหวัดร้อยเอ็ด มีสุนัขและแมวจำนวน 223,218 ตัว มีการตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 10 ตัวอย่าง ในพื้นที่ 9 อำเภอ ดำเนินการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว จำนวน 1,961 ตัว , ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในพื้นที่เกิดโรคจำนวน 33,819 ตัว ซึ่งยังคงมีพื้นที่เสี่ยงเกิดโรคอีก จึงขอให้ เพิ่มการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าฯให้ทั่วถึง พร้อมทั้งขอให้ อปท.และปศุสัตว์จังหวัด ร่วมกันเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด

                            2.2 การขอขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ในเขตพื้นที่บ้านเล้า หมู่ที่ 3 ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งมีการรวมกลุ่มเกษตรกรจำนวน 22 ราย ประมาณการค่าใช้จ่าย 629,166 บาท เฉลี่ย 28,598.45 บาท/ราย ซึ่งตรงตามหลักเกณฑ์ในการอนุมัติขอขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร โดยกลุ่มเกษตรกรบ้านเล้า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา, ปลูกยาสูบ, แตงโม, ดอกมะลิ , และปศุสัตว์ พร้อมทั้งมีการตั้งกลุ่มแปรรูปแป้งข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เพื่อเพิ่มมูลค่า จึงเห็นควรเสนอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

             3. ลงพื้นที่ พบปะกลุ่มเกษตรกรผู้ขอขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านเล้า หมู่ที่ 3 ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งพบว่าแหล่งน้ำผิวดินส่วนใหญ่มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ เกษตรกรต้องขุดเจาะบ่อบาดาล จึงต้องการใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานในการสูบน้ำ ทั้งนี้ทรัพยากรฯจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้คำแนะนำว่าขอให้มีการแจ้งสำรวจพื้นที่ และขออนุญาตขุดเจาะน้ำบาดาลตามกฏหมายก่อนดำเนินการ