ตกลง
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 นายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 8, 9
4 เม.ย. 2562
142
0
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 นายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 8, 9
วันพฤหัสบดีที่4เมษายน2562นายวราวุธชูธรรมธัช
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 นายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 8, 9

            วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 นายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 8, 9      ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรายุ นันท์ธราธร)  และคณะผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง เพื่อตรวจติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดจันทบุรี ดังนี้

            เวลา 09.00 น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง หารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล

            เวลา 09.30 น. คณะผู้ตรวจราชการร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัดในเรื่อง การขับเคลื่อน “นครแห่งผลไม้” ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

            เวลา 13.30 น. คณะผู้ตรวจราชการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนผลไม้ของเกษตกร และเยี่ยมชมจุดรับซื้อทุเรียนคุณภาพส่งออกของสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด ร่วมกับ บริษัท โอพี ฟรุตส์ จำกัด  และจุดรับซื้อ-ขายมังคุดคุณภาพส่งออก ของบริษัท ริชฟิลด์ เฟรชฟรุ๊ต จำกัด