ตกลง
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 นายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 8, 9 ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
5 เม.ย. 2562
318
0
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 นายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 8, 9 ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
วันศุกร์ที่5เมษายน2562นายวราวุธชูธรรมธัช
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 นายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 8, 9 ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

            วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 นายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 8, 9      ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรายุ นันท์ธราธร) และคณะผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง เพื่อตรวจติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดสระแก้ว ดังนี้

            เวลา 09.00 น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง หารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย

            เวลา 09.30 น. คณะผู้ตรวจราชการร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัดในเรื่อง การเตรียมการรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรอรัญประเทศ

            เวลา 13.30 น. คณะผู้ตรวจราชการลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามแผนงาน/โครงการฯ นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และด่านศุลกากรอรัญประเทศ (ป่าไร่)