ตกลง
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
9 เม.ย. 2562
940
752