ตกลง
วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 นายพิศาล พงศาพิชณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ เวลา 09.30 น.
10 เม.ย. 2562
180
0
วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 นายพิศาล พงศาพิชณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 1
วันพุธที่10เมษายน2562นายพิศาลพงศาพิชณ์
วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 นายพิศาล พงศาพิชณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ เวลา 09.30 น.

                วันพุธที่ 10 เมษายน 2562

                นายพิศาล พงศาพิชณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้

                เวลา 09.30 น. ประชุมขับเคลื่อนโครงการผลิตข้าวปลอดสารเคมีอันตราย ด้วยชีวเขตกรรม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้ประกอบการเข้าร่วมการประชุม วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อมุ่งเน้นการทำนาแบบประณีต ลดการใช้ยาฆ่าหญ้าและแมลง ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดี เป็นการลดต้นทุน พักนา เพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐาน สร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค ขั้นตอนการดำเนินงาน เน้นใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพจากกรมการข้าว ใช้วิธีล่อหญ้าเพื่อกำจัดวัชพืช ข้าวดีด ข้าวปน ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและสารชีวภัณฑ์ โดยมีพื้นที่เป้าหมายในอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 3,000 ไร่ ทั้งนี้สหกรณ์การเกษตรเป็นผู้ให้สินเชื่อปัจจัยการผลิต และเป็นผู้รับซื้อผลผลิตทั้งหมดของเกษตรกรขายให้กับผู้ประกอบการต่อไป

                เวลา 13.00 น. ลงพื้นที่นาแปลงใหญ่ ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อประชุมหารือกับเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ของอำเภออินทร์บุรี จำนวน 5 แปลง ในการขับเคลื่อนการผลิตข้าวปลอดสารเคมีอันตราย ด้วยชีวเขตกรรม ซึ่งมีเกษตรกรให้ความสนใจ โดยเห็นว่าการปลูกควรใช้การปักดำ เพราะสามารถลดการใช้สารเคมีอันตรายได้มากกว่า แต่จะพบปัญหาหากเกษตรกรทำนาพร้อมกัน น้ำอาจไม่เพียงพอ จึงขอให้ชลประทานจังหวัดจัดสรรน้ำให้เกษตรกรเพื่อทำนา

                เวลา 16.00 น. ลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืชและเศษวัสดุการเกษตร ณ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในวันที่ 11 เมษายน 2562 มีจุดความร้อน จำนวน 3 จุด เนื่องจากในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลา 3 เดือน ทำให้เกษตรกรเริ่มทำนาได้ล่าช้า ไม่มีเวลาเตรียมดิน เมื่อถึงฤดูทำนาไม่มีน้ำเพียงพอต่อการล่อหญ้าและหมักตอซังข้าว จึงต้องเผาตอซังข้าวและวัชพืช เพื่อให้ทันสำหรับการทำนาปี ทั้งนี้ ผต. ได้ให้ข้อเสนอแนะให้ชลประทานจังหวัดวางแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ และให้ปศุสัตว์จังหวัดเชื่อมโยงการบริการรถอัดฟางข้าวมารับซื้อฟางข้าวให้ไปทำเป็นอาหารสัตว์