ตกลง
“ประชุม CoO กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2562”
10 เม.ย. 2562
108
0
“ประชุม CoO กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2562”
“ประชุม CoO กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2562”
“ประชุม CoO กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2562”

 

ประชุม CoO กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2562”

 

 10 เมษายน 2562 เวลา 09.00 . ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2 และส่วนกลาง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (CoO) ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134 สรุปข้อเสนอแนะ ของ ผตร.วราภรณ์ฯ ดังนี้

 

- ขอให้พัฒนาที่ดินพื้นที่ กทม.ทำงานนอกจากการอบรมาแล้วควรร่วมกับเกษตรพื้นที่ กทม. ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ เกษตรกรลงมือทำการไถกลบตอซัง และการเก็บข้อมูลผลจากการปรับปรุงบำรุงดินโดยการไถกลบตอซังเพื่อแสดงผลเชิงประจักษ์ให้แก่เกษตรกร

- ขอให้ประมงพื้นที่ กทม. เร่งเชิญชวนเกษตรกรให้เลี้ยงปลากัดสวยงาม โดยอาจทำเป็น Infographic/แผ่นพับ/โพสเตอร์  ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าได้เป็นอย่างดี

- เกษตรพื้นที่ กทม. ควรมีการติดตามผลการฝึกอบรมเกษตรกรใน ศพก. ว่าได้นำไปใช้ประโยชน์มากน้อยเพียงใด

- ขอให้สหกรณ์พื้นที่ กทม. สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร ทำเกษตรในลักษณะ ธุรกิจเกษตรโดยเชิญชวนให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันลงทุนเป็นผู้ประกอบการเกษตรเช่นรวมกันซื้อปัจจัยผลิต​   ซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรเอง และบริหารจัดการการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรสำหรับกลุ่มและสามารถรับจ้าง

- ขอให้ เกษตรพื้นที่ กทม. บูรณาการงานป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืช และเศษวัสดุในพื้นที่เกษตร ร่วมกันทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯและสำนักเขตต่างๆของกทม.​  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดำเนินการ